Menüü

Sel aastal toimuvad Alutaguse vallas esmakordselt NOORTEVOLIKOGU valimised

11.10.2023

Noortevolikogu on Alutaguse Vallavolikogu juures tegutsev Alutaguse valla noorte huve esindav esinduskogu.

Noortevolikogu on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on noortele ühiskondliku elu korraldamises aktiivsemalt osalemise võimaldamine. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

Vallavolikogu konsulteerib noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel. Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

Noortevolikogu valimise kord, eesmärgid ja ülesanded on kirjeldatud noortevolikogu põhimääruses.

Vastavalt volikogu otsusega nr 136 kinnitati Alutaguse valla noortevolikogu valimiskomisjon koosseisus:

- komisjoni esimees: vallasekretär Lehti Targijainen

- komisjoni liikmed:

volikogu liige Kristiina Ets;

noorte esindaja Markus Grinfeld;

noorte esindaja Iisaku Noorte Klubi MTÜ juhatuse liige Lii Roosa;

haridus- ja noorsootööspetsialist Nelli Kuldmaa;

õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt.

 

SEL AASTAL TOIMUVAD ALUTAGUSE VALLAS ESMAKORDSELT NOORTEVOLIKOGU VALIMISED

Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huvisid vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.  Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:

arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla pädevusse ning teeb volikogule noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
teeb koostööd teiste omavalitsuste ja maakondade noortevolikogude või noortekogudega;
korraldab noortele üritusi ja viib ellu omaalgatuslike projekte.

Noortevolikogu valitakse 7-liikmelisena salajastel valimistel kaheks aastaks. Valimistel moodustatakse kolm piirkonda vastavalt haridusasutuste asukoha territooriumitele (Iisaku, Illuka, Mäetaguse). Noortevolikokku pääseb igast piirkonnast enim hääli saanud kandidaat, ülejäänud kohad täidetakse häälteenamuse alusel.

Valimistulemused teeb kindlaks valimiskomisjon, kes registreerib oma otsusega noortevolikogu liikmete pingerea. Uute liikmete volitused algavad valimistulemuste valla veebilehel avalikustamisele järgnevast päevast.

Noortevolikogu valitud koosseisu kutsub kokku valimiskomisjoni esimees.

 

NOORTEVOLIKOGUSSE KANDIDEERIMINE

Kandideerida saab 13–26aastane noor, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Alutaguse vald. Kandidaadil tuleb esitada isiklikult allkirjastatud kandideerimisavaldus valimiskomisjonile Alutaguse valla kodulehel e-avaldusena perioodil 23.10-12.11.2023. Kodulehel saab sisenemiseks kasutada ID-kaarti või Mobiil-ID-d.

Kui kandidaate tuleb vähem kui seitse, valimisi ei toimu. Uued korralised valimised korraldatakse 30 päeva pärast.

 

NOORTEVOLIKOGU VALIMISED TOIMUVAD 27.-30.11.2023 volis.ee KESKKONNAS.

Valimisõigus on noorel, kes on valimiste toimumise hetkel 13-26aastane ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vald. Valimistel osalemiseks tuleb siseneda VOLIS keskkonda. Sisenemiseks on kolm võimalust:

ID-kaart;
Smart ID;
Mobiil-ID.

Kõigil valimisealistel noortel palun kontrollida, kas on isikutuvastamiseks olemas eeltoodud kehtivad võimalused.

 

Esita oma KANDIDATUUR SIIT!