Menüü

Meie noortekeskused

Alutaguse valla kõik noortekeskused töötavad avatud noosootöö põhimõttel.

 

Mis on avatud noorsootöö?

Avatud noorsootöö eesmärk on pakkuda noorele inimesele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskondlikus elus. Märksõnadeks on avatus ja noorte vaba tahe.  Avatud noorsootöö tugevus seisneb noorte kaasatuses ja isetegemises. Avatud noorsootöö baseerub inimsuhetel, tegutsetakse noortelt noortele põhimõttel või koos noortega. Noorsootöötaja roll on olla mentoriks. Tegemist on pikaajalise protsessiga, mille raames toetatakse noort olema noor või noore saamist täiskasvanuks. Tulemustele keskendumise asemel on olulisem protsess ise. Kõik see annab eelduse positiivse keskkonna loomiseks, mille tõttu noor tunneb, et on juba täna kogukonna ja ühiskonna jaoks oluline. Lähtuvalt avatud noorsootöö põhimõtete eesmärgist peavad tegevused olema:

 • hariduslikud, mis võimaldavad noorel omandada oskusi ja teadmisi;
 • võrdseid võimalusi tagavad ehk sobilikud kõigile noortele olenemata nende hariduslikust,  majanduslikust või sotsiaalsest taustast;
 • läbi usaldusliku suhte noorsootöötaja ja noore vahel osalemist soodustavad ning julgustavad, et noor sooviks osaleda teda puudutavates otsustusprotsessides;
 • toetavad, et noor mõistaks teemasid, mis mõjutavad teda ja ühtlasi kogu ühiskonda, ning räägiks nende puhul kaasa.
   

Nende noorsootöö põhimõtete järgi on noorel inimesel õigus:

 • teha mitmesuguseid valikuid ning valida erinevate võimaluste hulgast endale kõige sobivam;
 • saada piisavalt toetust, et saavutada oma potentsiaali;
 • arendada oma väärtusi, suhtumisi ja võimet kriitiliselt analüüsida ümbritsevat maailma.
   

Avatud noorsootöö põhimõtete rakendamiseks kasutatakse nn avatud noorsootöö meetodit, mis on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomise vahend, mille korral tegevus:

 • on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele;
 • kaasab aktiivselt noori tegevuste algatamisse ning arendamisse;
 • võimaldab noorele suhtlemist ja arendavat tegevust talle sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise ja luues tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks tegevuse ja suhtlemise kaudu.

 

allikas: Eesti Noorsootöö Keskus